WopIT har stor erfarenhet av olika typer av assetmanagementprojekt eftersom många av våra kunder föredrar diskretion har vi här valt att utesluta företagsnamn.

Några exempel
Global Systemintegratör  Med ett stort antal befintliga outsourcing-avtal för IT-assets såg ett behov av att utveckla processerna för att optimera livscykelhanteringen inom sina kundavtal. Vi genomförde en nulägesanalys som blev underlag för en definierad förbättringsplan hur organisation och befintliga processer kunde förändras för att dels hitta och eliminera dubbelarbete och därmed kostnader och dels skapa ett effektivare samarbete mellan interna funktioner och externt mot kunder.

Internationellt försäkringsbolag 
Definition och implementation av fungerande ”cross-functional” processer för livscykelhantering i samverkan med kund och kundens Outsourcing-partner för IT-arbetsplatser. Den mest kritiska uppgiften blev att identifiera, förstå och åtgärda orsakerna till diskrepansen mellan registrerade och aktiva assets. Det handlade om att dels skapa förutsättningar för och införa automatisering mellan inblandade funktioner i leverans- och supportkedjan och dels att säkra att processerna för rapportering av förändringar verkligen följdes både hos kund och dess leverantörer. Vi skapade en klart definierad organisation för Asset Management hos outsourcing-partnern och byggde upp en klar rollfördelning mellan kund och leverantör. Projektet gav kunden rätt kostnads- och antalskontroll och säkrade en fungerande relation mellan avtalsparterna.

Handelskoncern bestående av ca 20 olika företag med en central IT-funktion
Kundens leverantör av IT-arbetsplatser hade inte ett tillräckligt systemstöd eller definierade processer för Asset Management, vilket försvårade en effektiv avtalad livscykel-hantering. Dels riskerades relationen mellan kund och leverantör och dels genererade situationen alltför höga personal- och materialkostnader. För att över huvud taget börja definiera en övergång till automatisering av processer och produktflöden, infördes ett antal processer hos både kund och leverantör.Efter implementation av kontroll-funktioner, utbildning av organisation, nya rapportrutiner och kvalitetsmål så uppnåddes en Asset-kvalitet som båda parter kunde acceptera. Resursbehovet hos leverantören, för att klara leverans av ett fungerande ”Asset LifeCycle Management”, minskade från 5 till 2 heltidstjänster.

Myndighet med stor geografisk spridning 
Beslutade att gå från eget ägande av IT-arbetsplats till ”Arbetsplats som tjänst” med ett leverantörs-avtal om fullständig livscykel-hantering. Vi medverkade i förstudien och definierade i samverkan med parterna alla nödvändiga processer mellan leverantör och kund, inklusive definition och utveckling av systemstöd för Asset LifeCycle Management. Därefter ansvarade vi för test och implementation av systemlösning och medverkade i leverantörens övertagande av ansvar och ägande av befintlig och ny arbetsplats-utrustning. Från start var system och processer på plats och i funktion, enligt tidsplanen, efter 3 månader.

frågor
Ta gärna kontakt med oss så att vi kan hjälpa dig.

Mailadress: info@wopit.se
Telefon: 08 684 099 70